OKInformujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies »

JJ Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grzybowska 12 /14 lok. 22, 00-132 Warszawa
tel. 22 404 90 86, fax: 22 404 58 60, email: biuro@jjproperty.pl

nadzory i przeglądy budowlane
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
działalność w zakresie architektury i inżynierii - badania i analizy techniczne
roboty budowlane specjalistyczne

Firma

 

Zakres działalności naszej firmy:

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność w zakresie architektury i inżynierii - badania i analizy techniczne
 • Roboty budowlane specjalistyczne

 

Firma JJ Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmiuje się działalnością w zakresie inżynierii oraz związanym z inżynierią doradztwem technicznym. Prowadzimy badania i analizy dotyczące architektury i inżynierii.

Ważnym elementem działalności naszej firmy są specjalistyczne roboty budowlane.

 

Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że praca wykonana będzie rzetelnie i w pełni profesjonalnie. Stawiamy na innowacyjność i kreatywność. Każde zlecenie zawsze jest dla nas nowym wyzwaniem do którego podchodzimy indywidualnie i z pasją, a zadowolenie naszego Zleceniodawcy jest naszym celem.

Satysfakcja naszych klientów stanowi o sile naszego sukcesu i jest zachętą do dalszego rozwoju i udoskonalania naszych usług. Z nami zyskujecie gwarancję bezpieczeństwa i świadomość, że do każdego zlecenia podchodzimy z pasją i największym zaangażowaniem.

Mamy długoletnie doświadczenie. Dokładamy wszelkich starań, by każde zlecenie było wykonane niezwykle rzetelnie i profesjonalnie. Pracujemy z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i w zgodzie z przepisami prawa budowlanego. Dla nas ważne jest zadowolenie klienta, dlatego staramy się świadczyć usługi sięgające powyżej Państwa oczekiwań.

 

JJ Property

 

 

Ekspertyzy i opinie - techniczne

Ekspertyza techniczna

To ocena rozwiązań i zjawisk związanych z projektowaniem, realizacją oraz użytkowaniem obiektów budowlanych.

Wykonaniem ekspertyzy zajmuje się rzeczoznawca budowlany - powinien posiadać uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego w zakresie projektowania lub wykonawstwa.

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca budowlany to osoba z dyplomem wyższej uczelni technicznej mająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej do wykształcenia specjalności oraz uprawnienia rzeczoznawcy. Takie uprawnienia nadawane są przez wojewodę po udokumentowanej praktyce zawodowej odbytej już po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Każdemu rzeczoznawcy nadawany jest numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych. Taki numer powinien znajdować się na pieczątce, którą rzeczoznawca się posługuje.

 

Wydawanie opinii i ekspertyz technicznych

O szczegółowości oceny stanu budynku decyduje konkretna sytuacja. W ocenie stanu technicznego budynku mamy do czynienia z dwoma pojęciami stosowanymi często wymiennie – ekspertyzą i opinią techniczną. Opinia techniczna jest zwykle wydawana przez fachowca na podstawie oględzin obiektu budowlanego i po ewentualnym przestudiowaniu dostępnej dokumentacji. Diagnoza w takim opracowaniu jest zwykle stawiana na podstawie doświadczenia eksperta i nie zawsze może być jednoznaczna.

Ekspertyza jest opracowaniem zwykle szerszym, w którym oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.

 

Wykonanie opinie technicznej oraz ekspertyzy technicznej

O ile do wykonania opinii technicznej wystarczy doświadczony inżynier lub technik z uprawnieniami budowlanymi, to wykonanie ekspertyzy technicznej, która wymaga bardziej precyzyjnych wniosków, trzeba powierzyć osobie z doświadczeniem i odpowiednimi, właściwymi dla szczegółowości badań uprawnieniami – rzeczoznawcy budowlanemu.

 

 

Przeglądy budynków - techniczne

1. Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane kontroli przez właściciela lub zarządcę budynków:

 • 1. okresowej - co najmniej raz w roku - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
  • a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  • b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

  • c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 • 2. okresowej - co najmniej raz na 5 lat - polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
 • 3. okresowej - w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 - co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

 • 4. bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2;

 • 5. okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

  • a) co najmniej raz na 2 lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,

  • b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

 • 6. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

  • 1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

  • 1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW starszymi niż 15 lat powinny być poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

 • 1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

 • 2) obiektów budowlanych:

 • a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

 • b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ ? w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska ? nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c, pkt. 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

 • 1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim? w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; 
 • 2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności? w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt. 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt. 2.

 

Budowlane inwentaryzacje

 

Inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczna

Inwentaryzacja budowlana / architektoniczna to odtworzenie / opracowanie aktualnych planów budowli na podstawie przeprowadzonych pomiarów  z natury.

Inwentaryzacja budowlana (projekt techniczny), to szczegółowe przedstawienie rzeczywistego stanu istniejącego budynku.

Wykonywana najczęściej w związku z remontem domu, przebudową lub nadbudową obiektu.

Składa się z opisów i rysunków powstałych w czasie oględzin obiektu budowlanego oraz w czasie przeprowadzania pomiarów istniejącego obiektu budowlanego.

 

Kiedy wykonujemy inwentaryzację budowlaną?

Wszystkie poważniejsze ingerencje w strukturę budynku w tym: przebudowa domu (dobudowa lub likwidacja części budynku), zmiana podziału pomieszczeń, wymaga od każdego inwestora lub właściciela (szczególnie w przypadku starych domów nie posiadających aktualnych planów) sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej zwanej inwentaryzacja budowlaną, która zilustruje stan obecny, a także określi przebudowane elementy w stosunku do planów pierwotnych. Na podstawie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej przygotowanej w formie wydruków lub plików cyfrowych, uprawniony projektant może opracować plany rozbudowy lub przebudowy. Także rozbiórka budynku zabytkowego wymaga, przed wystąpieniem z wnioskiem o rozbiórkę do właściwych władz, sporządzenia inwentaryzacji9 budowlanej. Posiadanie aktualnych planów budynku, a więc najnowszej i bardzo dokładnej inwentaryzacji budowlanej jest wskazane przed przystąpieniem do projektowania wystroju wnętrz lub zabudowy. Inwentaryzacja budowlana, o ile brak jest aktualnych planów, jest Także zalecana przed przystąpieniem do projektowania lub wyposażania budowli w nowe media (instalacje gazowe, instalacje elektryczne, systemy monitoringu i dozoru, systemy inteligentnych budynków).  Inwentaryzacja  powinna zawierać:

 • opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni,
 • opis materiałów budowlanych, z jakich wykonane zostały poszczególne elementy budynku,
 • rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem wraz ze schodami, tarasem, chodnikiem, śmietnikiem, studnią, szambem, ogrodzeniem, podziemnymi i naziemnymi przyłączami i sąsiednią zabudową,
 • zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji zarówno naziemnych, jak i podziemnych,  z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100,
 • rzut dachu w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz sposobem odwodnienia,
 • przekroje przez wszystkie kondygnacje z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów (rzędnych posadzek, podestów klatek schodowych, tarasów, dachu i kominów, gzymsów, studzienek, murków i poziomu terenu).
 • media - punkty gniazd elektrycznych, instalację wodnokanalizacyjną, instalacje gazową
 • elewacje budynku,

 

Kosztorysy

Kosztorys czyli kosztorysowanie

Kosztorys to dokument finansowy określający koszt realizacji określonego zadania.

Cel sporządzenia kosztorysu

określenia kosztów lub ceny wykonania konkretnego zadania:

 • przez inwestora: w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
 • przez wykonawcę: w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji, prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami,
 • rozstrzygania sporów,
 • w celach dowodowych.

Wykonujemy kosztorysy:

 • inwestorskie,
 • ofertowe,
 • powykonawcze.

 

Świadectwa energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku nazywane potocznie certyfikatem energetycznym

Wprowadzone w polskim ustawodawstwie z dniem 1.01.2009 roku  jako wdrożenie  Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16.12.2002 roku dotyczącej jakości energetycznej budynków.
Dyrektywa ma poprawić efektywność energetyczną budynków - zewnętrzne i wewnętrzne warunki funkcjonowania budynku oraz opłacalność przedsięwzięcia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wystawiane na 10 lat (po tym okresie upływa jego ważność).

 

Certyfikator energetyczny

Osoba uprawniona do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej - certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) to dokument określający ilość energii w przeliczeniu na metr kwadratowy, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danej nieruchomości w ciągu roku (kWh/m2*rok). Do potrzeb realizowanych z wykorzystaniem energii zaliczamy: ogrzewanie, wentylację, chłodzenie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenie wbudowane i to właśnie te aspekty funkcjonowania nieruchomości wpływają na końcowy wynik. Każde świadectwo wyznacza więc na podstawie jednolitej metodologii roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną oraz na energię końcową dla certyfikowanej nieruchomości. Dane do obliczeń określa się w oparciu o dokumentację budowlaną lub obmiar budynku, przyjmując ujednolicone warunki.

 

Kiedy należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej

Zgodnie z obecnym stanem prawnym (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane), która weszła w życie 14 października 2009r., sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w przypadku umów, na podstawie których następuje:

1) zbycie własności

 • - budynku,

  - lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy pomiędzy osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu a spółdzielnią mieszkaniową)

  - będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Świadectwa będziemy również potrzebowali, gdy zbudujemy dom – bez niego nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie. Podobnie deweloper sprzedając nam mieszkanie lub dom ma obowiązek przedstawić świadectwo energetyczne dla kupowanej przez nas nieruchomości. Remont lub przebudowa budynku, w wyniku której uległy zmianie jego właściwości energetyczne także stanowi podstawę do opracowania aktualnego certyfikatu.

Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat od daty wystawienia. Po tym okresie właściciel jest obowiązany zapewnić ponownie sporządzenie certyfikatu. Świadectwo traci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli dochodzi do remontu lub przebudowy budynku, w wyniku której ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna. Również w tym przypadku właściciel jest obowiązany zapewnić ponownie sporządzenie certyfikatu tak, aby był on zgodny ze stanem faktycznym.

Korzyści wprowadzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Obowiązek certyfikacji nieruchomości został wprowadzony z myślą o zmniejszeniu globalnego zużycia energii oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Poprzez uświadamianie i promocję energooszczędnych rozwiązań, świadectwa zachęcają do bardziej racjonalnego gospodarowania energią potrzebną do funkcjonowania każdego budynku. Dają również nabywcy lub najemcy nieruchomości nieosiągalne wcześniej informacje na temat kosztów eksploatacji, które pomogą mu podjąć świadomą decyzję o zakupie bądź najmie. Z czasem świadectwa wpłyną też na ceny kupna bądź najmu nieruchomości. Te, których eksploatacja jest tańsza, będą osiągać większe ceny.

Obowiązek pozyskania certyfikatu energetycznego jest efektem dostosowania przepisów polskich do przepisów unijnych. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zobowiązuje wszystkie Państwa Członkowskie do wprowadzenia odpowiednich przepisów krajowych. W przypadku Polski jest to ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009r. Od tej pory dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, podlegającego zbyciu bądź wynajmowi, powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna. Warunki praktycznego funkcjonowania instytucji świadectw energetycznych w Polsce zostały sprecyzowane wraz z kolejną ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie 14 października 2009r. Zgodnie z nią zbywca ma obowiązek przekazania nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej, a wynajmujący udostępnia świadectwo energetyczne najemcy.

 

 

Kontakt

JJ Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000224237; NIP 5262819092

Kapitał Spółki w wysokości 1 410 000 zł, w całości wpłacony.

 

ul. Grzybowska 12 /14 lok. 22

00-132 Warszawa

tel. 22 404 90 86

fax: 22 404 58 60

e-mail: biuro@jjproperty.pl

 

Mapka dojazdu